۱۴:۴۷ - ۱۶ دی ۱۳۹۶ - 06 January 2018
کد خبر: ۴۸۲۹۴
محمد کریمی؛ عضو نظام مهندسی استان اردبیل
چکیده: دومین آزمون صلاحیت طراحی نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی در مهر ماه 1396 برگزار شد. بعد از تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی اسفند 95، قصد داریم در این یادداشت، بررسی دقیق و کیفی از آزمون مهرماه 96 انجام دهیم.
تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96از این رو، ابتدا تحلیل آماری و محتوائی از آزمون طراحی مهر 96 انجام داده و سپس راهکارهای کاربردی برای موفقیت در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی ارائه شده است. در نهایت کارنامه عملکردی در ادوار گذشته ارائه شده است.

1) تحلیل آزمون

نتایج ارائه شده در این بخش، از «کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی» استخراج شده است. با وجود اینکه در هر آزمون 60 سوال مطرح می شود، ممکن است در نتایج ارائه شده در جدول زیر، تعداد سوال از 60 تجاوز کند چرا که پاسخ یک یا چند پرسش از بیش از یک منبع مطرح شده است.

چند نکته مهم را بايد مدنظر قرار داد:

در آزمون طراحي از مباحث 1، 2 و 12 سوالي طرح نمي شود اما در سنوات قبل از اين مبحث پرسش هائي طرح شده است.

منظور از اخلاق، راهنمای 13 و 110 به ترتیب اصول اخلاق حرفه ای، راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (تالیف مرحوم موسسیان) و جلدهای اول و دوم نشریه 110 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. سایر اعداد نوشته شده نیز، شماره مباحث است.

سوالاتی که زیرمجموعه «سنوات قبل» مشخص شده اند، پرسش ها و مسائلي هستند که از منابع مختلفی طرح شده اما بهترين منبع براي پاسخگوئي به آنها، تسلط به پرسش هاي سنوات قبل آن است.

پرسش هاي متفرقه نيز، پرسش ها با دشواري زياد و پرسش هائي که از منابع متفرقه مطرح مي شوند را شامل مي شود.

1-1) دسته بندی پرسش های 7 دوره آزمون اخیر

در جدول (1)، دسته بندی پرسش های خرداد 93 تا طراحی مهر 96 قابل مشاهده است.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

طبق جدول، می توان نتایج زیر را استخراج کرد:

تاکنون تنها یک سوال در آزمون نظام مهندسی برق از اصول اخلاق حرفه ای مطرح شده است.

از بین منابع عمومی، تنها مبحث 3 است که در کل ادوار بررسی شده، از آن سوال طرح شده است.

در آزمون های اخیر، در غالب ادوار یک سوال از کتاب قانون نظام مهندسی مطرح شده است.

تعداد سوالات مطرح شده از مبحث 13، رشد قابل توجه و عجیبی یافته و تقریبا 6 برابر تعداد سوالات آزمون نظام مهندسی برق اسفند 95 شده است.

در 7 دوره اخیر، کمترین تعداد سوال از مبحث 15 از سوالات آزمون نظام مهندسی برق مهر 96 مطرح شده است.

تعداد سوالات سنوات قبل و متفرقه نسبت به ادوار قبل کمتر شده است.

1-2) تحلیل منابع

در شکل (1)، درصد سهم هر کدام از گروه هاي منابع آزمون مشخص شده است.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

با توجه به شکل، تعداد سوالات منابع عمومی (مقررات ملی، مباحث 1، 2، 12، 19، 21 و 22) و فرعی (راهنمای 13 و 110) تقریبا برابر است. بیشترین حجم سوالات در ادوار بررسی شده مربوط به پرسشهای سنوات اخیر بوده و بعد از پرسش های مطرح شده از منابع تخصصی (مباحث 13 و 15) در جایگاه بعدی هستند. در شکل (2)، مقایسه درصد سهم منابع آزمونهای خرداد 93 تا طراحی اسفند 95 و آزمون طراحی مهر 96 ارائه شده است.

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

براساس شکل فوق، سهم منابع عمومی و سنوات اخیر، تغییر چشم گیری نداشته و تقریبا مشابه است. حال آنکه، سهم منابع تخصصی و فرعی به ترتیب به صورت قابل توجهی افزایش و کاهش یافته است.

1-3) تحلیل محتوایی

با توجه به سوالات آزمون، موارد زیر قابل توجه است:

اهمیت ویژه مبحث 13: با توجه به تکمیل و ارائه ویرایش جدید مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها) در اواخر سال 95 و طرح پرسش از آن برای اولین بار در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، سهم این مبحث در آزمون افزایش قابل توجهی داشت. همچنین، برخی پرسش ها (مانند پرسش های 11، 12 و 16)، با وجود اینکه ظاهرا مبتنی بر پرسش های سنوات قبل هستند، اما بدون استفاده از آئین نامه های مبحث 13 قابل پاسخ گویی نیست. ضمنا غالب سوالات از آئین نامه هایی جدید مطرح شده که در ویرایش جدید به مبحث 13 اضافه یا اصلاح شده است.

پرسش های منابع ایمنی: در آزمون طراحی مهر 96، 8 پرسش مربوط به منابه ایمنی و منابع برق بدون وقفه (UPS) است که طرح این تعداد سوال از یک موضوع چندان جالب نیست. البته با توجه به طرح چند پرسش از این مفاهیم در آزمون نظارت به نظر می رسد که این مفاهیم، یک رویکرد برای آزمون نظام مهندسی محسوب می شود.

سوالات گنگ: با مرور سوالات آزمون، می توان گفت برخی پرسش ها گنگ و چندجوابی هستند، با انتشار کلید آزمون نظام مهندسی برق مهر 96، نه تنها این گنگ بودن حل نشد که برخی تردیدهای جدید ایجاد شد. پرسش هایی که حتی عینا از متن آئین نامه یا مشابه سالهای قبل بود، با جوابی متفاوت ارائه شد.

فصل های مهم مبحث 13: تعداد سوالات مطرح شده از مبحث 13 را براساس فصل ها می توان به این صورت دسته بندی کرد: فصل 3 (1 سوال)، فصل 5 (10 سوال)، فصل 6 (2 سوال)، فصل 7 (3 سوال)، فصل 9 (5 سوال)، فصل 10 (3 سوال)، پیوست 1 (5 سوال)، پیوست 2 (2 سوال)، پیوست 4 (1 سوال) و پیوست 5 (1 سوال). از بقیه فصل ها سوالی طرح نشده است.

اشتراک پرسش: از 60 پرسش آزمون طراحی مهر 96، 16 پرسش اختصاصی صلاحیت طراحی و باقی مشترک بین طراحی و نظارت است.

2) راهکارهای کلیدی برای موفقیت در آزمون

طبق تحليلهاي انجام شده اختصاصي (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) و تجربيات دوره هاي قبل مي توان برای هر کدام از منابع، راهکارهای عملی برای پاسخ دهی و موفقیت ارائه می شود.

2-1) منابع عمومی

جزئیات منابع: این مجموعه پرسش ها از هشت منبع (شامل مقررات ملی، مباحث 3، 19، 21 و 22) با حدود 1100 صفحه مطرح می شود

مشخصه های مهم: و سهم 15درصدی در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی داشته و آسان ترین گروه سوالات آزمون هستند.

راهکار پیشنهادی:

کتاب میکرو تاسیسات برقی: خلاصه ای از مهمترین آئین نامه های مبحث عمومی با پاسخ پرسش ها به صورت طبقه بندی شده از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-2) منابع اختصاصی

جزئیات منابع: پرسش هایی که از دو مباحث 13 و 15 طرح می شود.

مشخصه های مهم: بیش از یک چهارم سوالات را به خود اختصاص می دهد. مجموع تعداد صفحات این دو مبحث، 300 صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-3) منابع فرعی

جزئیات منابع: سوالات مطرح شده از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تاسیسات برقی (راهنمای مبحث 13) و نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشخصه های مهم: حدود 15 درصد از سوالات را به خود اختصاص داده و کل تعداد صفحات این منابع، 1500 صفحه است.

راهکار پیشنهادی:

کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه سازی و دسته بندی مهمترین قسمتهاي این منابع با پرسش های مربوط به هر بخش به صورت طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی.

کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی: هزاران کلمه کلیدی از کلیه منابع آزمون با شماره صفحه و شماره آئین نامه.

2-4) آزمون های سنوات قبل

جزئیات منابع: سوالاتی که از کتابها و منابع متنوع مهندسی برق مطرح شده اما بهترین منبع برای آنها تسلط بر پرسش های سالهای قبل است.

مشخصه های مهم: سهم يک سومي در آزمون طراحي نظام مهندسی تاسیسات برقی را به خود اختصاص می دهد

راهکار پیشنهادی:

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: کلاس درس کامل با معرفی و تحلیل مهمترین و پرچالش ترین آئین نامه های مباحث 13 و 15 با پاسخ تشریحی پرسش های مربوطه.

کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: معرفی آئین نامه های مهم مباحث 13 و 15 و حل تمامی پرسش های آن از اولین دوره آزمون (سال 73) تا آخرین دوره (مهر 96).

کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: پاسخ تشریحی و استاندارد پرسش های سالهای اخیر برای مرور و جمع بندی در چند روز منتهی به آزمون

گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی: آموزش مستقیم و بی واسطه مطالب و رفع اشکال با مدرس دوره.

آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی: ارائه پرسش های کاملا استاندارد و همگن با آزمون اصلی.

2-5) پرسش های متفرقه

جزئیات منابع: دشوارترين گروه از مجموعه پرسش های آزمون هستند که منبع خاصی برای آن وجود ندارد.

مشخصه های مهم: حدود 10 درصد سوالات را به خود اختصاص می دهد.

راهکار پیشنهادی:

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

کتاب تاسیسات برق پلاس: خلاصه ای از بخشنامه های شرکت توزیع که منبع پرسش های متفرقه محوب می شود، در این کتاب ارائه شده است.

3) کارنامه

طبق نتایج بدست و اطلاعات جدول زیر، راهکارهای ارائه شده در بخش قبل کاملا موثر و عملیاتی هستند. کلمات فيلم، درسنامه، کليدواژه، پلاس، تشريح و آ.آزمايشي به ترتيب معرف فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب میکرو تاسیسات برقی و آزمون های آزمایشی تاسیسات برقیاست. حروف ص و ف به ترتیب گویای صفحه و فصل و در آزمون آزمايشي هم شماره آزمون (شماره پرسش) است.

جدول (2): مقایسه تطبیقی آزمون طراحي تاسیسات برقی با منابع آموزشی

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96

براساس جدول فوق، به جز 10 پرسش، بقيه پرسش ها توسط محصولات آموزشي معرفي شده قابل پاسخگوئي بوده است. در جدول (3)، سهم هر محصول در آزمون طراحي نشان داده شده است.

جدول (3): تعداد و درصد سوالات قابل پاسخگوئي توسط محصولات آموزشي*

تحلیل آزمون نظام مهندسی طراحی تاسیسات برقی مهر 96


* غالب سوالات با بیش از یک محصول قابل پاسخگوئی هستند برای همین مجموع سوالات بیش از 60 پرسش (100 درصد) است.

4) جمع بندی

در این یادداشت، بررسی کامل و جامعی روی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت مهر 96، انجام شده و تحلیل کامل انجام گرفت. همچنین راهکارهای بی نظیر و مبتنی بر الزامات هر دسته از محصولات ارائه گردید. اما در انتها بسته ویژه آموزشی که بسیار کامل بوده و هر کدام ویژگی منحصر بفردی دارند را مرور می کنیم:

4-1) بسته طلائی-تصمینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و گروه تلگرامی رفع اشکال آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، آزمون های آزمایشی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت 70درصد هزنیه بعد از تحویل، بازگشت کل وجه درصورت عدم رضایت از محصول و بازگشت وجه در صورت عدم قبولی در آزمون و تخفیف 20 درصدی.

4-2) بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقیفیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: پرداخت 50درصد هزنیه بعد از تحویل، تخفیف حجمی

4-3) بسته برنزی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی (مشاهده جزئیات)

الف) محتوای بسته: دو جلد کتاب (درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی) و فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی

4-4) گنجینه کتاب های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

الف) محتوای بسته: پنج جلد کتاب (کتاب تاسیسات برق پلاس، کتاب درسنامه و پرسش‌های طبقه‌بندی شده آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، کتاب واژگان کلیدی تاسیسات برقی، کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی و کتاب میکرو تاسیسات برقی)

ب) ویژگی ها: تخفیف حجمی


نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar