۱۰:۲۷ - ۰۹ تير ۱۳۹۷ - 30 June 2018
کد خبر: ۴۹۹۷۷
در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:
صما- همزمان با تلاش وزارت راه برای اختیاری کردن انتخاب مهندس ناظر و لغو ارجاع نظارت کارتوسط سازمان های نظام مهندسی برخی ازاین تصمیم دفاع وبرخی دیگرآن را به ضررصنعت ساختمان می‌دانند.

اجباری بودن انتخاب مهندس ناظر ضامن حذف زدوبندها نیست/ انتخاب اختیاری مهندس ناظر سبب سلب استقلال مهندسان می‌شودانبوه سازان براین باورند که اجباری بودن انتخاب ناظربه هیچ ضامن حذف زدوبند بین مهندس ناظر ومالک نمی‌شود و درمقابل برخی ازاعضای سازمان نظام مهندسی براین باورند که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظرباعث سلب استقلال آنها میشود به طوری که دست مهندس ناظر زیر ساطورمالک قرار می‌گیرد.

به گزارش «صما» ایرج رهبر-عضوهیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درگفت وگو با خبرنگار «صما» به بیان توضیحاتی درباره مزایای اختیاری شدن انتخاب ناظرپرداخت وگفت:‌ اختیاری شدن انتخاب ناظرازجمله مواردی که حق مالک است و مالکان وسازندگان باید از این اختیار برخودار باشند که نسبت به انتخاب مهندس ناظراقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اختیاری شدن انتخاب ناظرسبب ایجاد بازار رقابتی در بین مهندسان می‌شود تاکید کرد: انبوه سازان حتی اگراندکی به فکرسرمایه خود باشند هرگز زیربار انتخاب ناظری که نظارت کافی برکاراو نداشته باشد نمی‌رود چرا که این مساله برای وی ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد.

این عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان باذکرمثالی ادامه داد: ‌به عنوان اهمال وکم کاری مهندس ناظر در نظارت در مرحله فونداسیون ممکن است که سبب شود ساختمان درمراحل پایان کار ریزش کند و این اتفاق دربردارنده تحمیل ضرروزیان مادی به سازنده است.

رهبر با تاکید براینکه بی‌رغبتی برخی سازنده به انتخاب ناظرسخت‌گیر نشات گرفته از بی‌اطلاعی آنها است، تاکید کرد: انتخاب مهندس ناظراهمال کارسبب می‌شود که در پایان کار در فروش محصول خود نیز با مشکل مواجه شود چرا که خریداران مایل به خرید واحدهایی که ازکیفیت مطلوب برخودار نباشد نیستند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید براینکه برخلاف تصورات اجباری بودن انتخاب ناظرتوسط سازمان های نظام مهندسی به هیچ وقت نقش بازدارنده ای درزدو بند بین مهندس ناظرو نیز مالک ندارد خاطرنشان ساخت: اگر قرار باشد مهندس ناظری اهل تخلف و زد وبند با مهندس ناظر باشد حتی اگراز سوی سازمان نظام مهندسی نیز انتخاب شود در نهایت می‌تواند با مالک زدوبند کند وانتخاب او ازسوی سازمان نظام مهندسی به هیچ ضامن ومانعی بازدارنده برای ممانعت از زد وبند نمی شود.

رهبر تاکید کرد:‌ مهندسانی که اهل تخلف باشند حتی اگرازسوی سازمان نظام مهندسی به مالک معرفی شوند نیز بالاخره می‌توانند با مالک زدوبند کنند و نباید تصورکرد که عدم آشنایی مالک و ناظر با یکدیگر راه‌های تخلف را می‌بندد.

این عضوهیات مدیره انبوه سازان زدوبند ناظر و مالک وانتخاب مهندس ناظراهمال کار را تیشه به ریشه زدن انبوه‌ساز توصیف کرد وگفت: باید با فرهنگ‌سازی های لازم این مساله درذهن انبوه سازان نهادینه شود که انتخاب مهندس ناظری که نظارت دقیقی بر کار وی نداشته باشد، عملا سبب می‌شود که سرمایه‌های آنها به خطر بی‌افتد و با مشکلات عدیده دیگری نیز روبه رو شوند.

وی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران اعتقادی به اختیاری شدن انتخاب ناظر ندارد و براین باوراست که ارجاع کار باید توسط سازمان‌های نظام مهندسی صورت بگیرد گفت: به هرحال برداشت های قانونی مختلف باعث شده که دراین زمینه اختلاف نظرایجاد شود این درحالی است که با شفاف شدن قانون این مشکلات و برداشت های چندگانه رفع خواهد شد و قانون ملاک عمل خواهد گرفت.

اما دربرابراین اظهارنظرها احمدرضا سرحدی-عضوانجمن انبوه سازان استان تهران که ازمخالفان اختیاری شدن انتخاب ناظراست تاکید کرد:‌اختیاری شدن انتخاب ناظرسبب می شود که دست مهندس زیرساطورمالک باشد و به خاطرهمین مساله قادرنباشد که گزارشهای واقعی به شهرداری ارایه دهد.

وی با تاکید براینکه اگرمقایسه ای بین کیفیت ساختمان‌ها در زمان اجرای نظارت کار توسط سازمان نظام مهندسی با قبل ازاجرای این قانون بیندازیم خواهیم دید که کیفیت ساختمان‌ها تاحدوی افزایش پیدا کرده است گفت: درحالی وزیرراه از برچیده‌شدن نظام کوپنی در نظام مهندسی صحبت می‌کند که اجرای امرارجاع نظارت کار کاملا براساس قانون نظام مهندسی است.

این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید براینکه بدون شک نمی‌توان منکر برخی اشکالات در وجود اجرای نظارت کار شد گفت: اما وجود برخی اشکالات به هیچ وجه دلیل موجه ای برای لغو آن نمی‌شود و براساس قانون نظام مهندسی که مصوب مجلس است لازم است که این قانون اجرایی شود.

سرحدی با تاکید براینکه همه ما به این مساله واقف هستیم که انبوه سازان صرفا به دنبال کسب سود بیشترهستند و برای رسیدن به این هدف خود ازکیفیت کارکم می کنند گفت: باتوجه به سودجوبودن بسازبفروشها ؛‌ آنها به دنبال آن هستند که با اختیارخود ناظری را انتخاب کنند که به هیچ وجه نظارت سخت گیرانه ای نداشته باشد وبا چشم پوشی از برخی از الزامات قانونی سبب کاهش هزینه های وی و عدم ارایه گزارش به شهرداری ها شود.

وی با بیان اینکه مصرف کننده حق دارد که ساختمانی را که دارای استحکام کافی است خریداری کند تاکید کرد:‌اختیاری شدن انتخاب ناظرسبب ایجاد زد وبند بین مهندس ناظروکارفرما میشود واین مساله درنهایت به زیان مصرف کننده خواهد بود چرا که با اهمال کاری درنظارت ساختمانها کیفیت ساختمانها کاهش پیدا می کند ودرنهایت حقوق بهره برداران تضییع خواهد شد.

این عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درپاسخ به این سوال خبرنگار صما مبنی براینکه وزارت راه براین باوراست که مالک باید اختیار انتخاب مهندس ناظرمورد نظرخود را داشته باشد اما ازآن طرف شهرداری ها درجایگاه حاکمیتی برروند کار نظارت خواهند کرد وبنابراین این چرخه سبب کنترل کاروافزایش کیفیت ساختمان ها می شود تاکید کرد: وزارت راه درحالی درقالب آیین نامه کنترل ساختمان قصد دارد شرکتهای بازرسی شهرداری را ملزم به نظارت برروند اجرای ساخت وسازها کند که پیش ازاین چنین قانونی وجود داشته است ولی با وجود این الزام قانونی شهرداری آن را اجرایی نکرده است.

وی با بیان اینکه عدم اجرای قانون بازرسی توسط شهرداری ها علی رغم الزام قانونی به معنای آن است که شهرداری اساسا ظرفیت اجرای چنین مسوولیتی را ندارد اظهارداشت:‌ درحالی که ازسالها پیش براساس قانون شهرداری موظف به اجرای امربازرسی ونظارت بوده است اما این قانون را اجرایی نکرده است وحال دولت می خواهد ازطریق آیین نامه این الزام را ایجاد کند ومساله ای که وجود دارد وقتی اجرای قانون توسط شهرداری عملیاتی نشده است چگونه تصویب یک آیین نامه می تواند تضمیمن کننده اجرای این مسوولیت باشد؟

سرحدی اجباری بودن انتخاب ناظررا سبب ایجاد استقلال برای مهندس ناظردانست وگفت: اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظرسبب می شود که دست مهندس ناظرزیرساطورمالک قراربگیرد.این درحالی است که با ارجاع کارتوسط سازمانهای نظام مهندسی امکان برخورد با مهندسان متخلف ازسوی سازمان های نظام مهندسی وجود دارد.

انتهای پیام/

کدخبر: 0221

r_sar مطالب مرتبط r_sar
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
0
0
این قصه سر دراز دارد ...
شمراني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
0
0
با وجود گود برداري هاي هاي عميق در تهران در صورت اختياري شدن ناظر شاهد فجايع زيادي خواهيم بود.
سرداري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
0
0
بساز و بفروش ها مي خواهند ناظر را خودشان انتخاب كنند . و ناظر هم هيچوقت سر ساختمان نياد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
0
0
شاید یکی از مشکلاتی که باعث شده جایگاه مهندس تا حد یک مهر و امضا پایین بیاد، عدم حضور “مستمر” ایشان برای کار نظارتیشون هست ... مهندسی که وظیفه خودش رو انجام میده میتونه ادعای دریافت کامل حقش رو بکنه ...
اون دسته از کسانی که ماشالله کم هم نیستند، امضا میکنند و تشریف میبرند در دفاتر طراحیشون و کرسی های دانشگاهیشون پنهان میشند چطوری روشون میشه طلب دریافت حق کامل و .... داشته باشند؟!!!!!!!!
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar