۰۹:۲۷ - ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - 27 November 2018
کد خبر: ۵۱۳۵۷
«صما» گزارش می‌دهد:
صما- در نیمه اول سال 97، 241 هزار نفر مسافر توسط 36 هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافري وارد کشور شـده اسـت. همچنین در نیمه اول سال جاری درمجموع، 925 هــــزار تــــن کالاهــــاي نفتــــی و غیرنفتی از مرزهــــاي جاده‌های وارد و 3711 هزار تن از کشـور خارج‌شده اسـت.
واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

به گزارش «صما» در نیمه اول سال 97، 241 هزار نفر مسافر توسط 36 هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافري وارد کشور شـده اسـت. ازنظر تردد وسـیله نقلیـه مسافري، سهم اتوبوس 20 درصد، سواري 65 درصد و 15 درصد نیز (ون و مینی‌بوس) است. همچنین تعداد 243 هـزار نفـر مسافر توسط 35 هزار دستگاه وسیله نقلیه مسافري از کشور خارج گشته است. ازنظر تردد وسیله نقلیه مسافري سهم اتوبوس 27 درصد، سواري 64 و 9 درصد نیز (ون و مینی‌بوس) است. از مجموع تردد ورودي و خروجی اتوبوس‌ها، ملیت ایرانی 95 درصـد و خـارجی 5 درصـد بوده است.

تردد اتوبوس از مرزهاي جاده‌های طی نیمه اول سال ٩٧

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

در مدت مذکور بیشترین ورودي وسایل نقلیه مسافري در مرزهاي دوغارن 31 درصد، سرو 23 درصد و سـایر مرزهـا 46 درصـد و بیشـترین خروجی دوغارون 31 درصد، سرو 21 درصد و سایر مرزها 48 درصد بوده است. همچنین از مرزهاي جاده‌های توسط وسـایل نقلیـه مسـافري، 136 هزار نفر مسافر ایرانی و 105 هزار نفر مسافر خارجی وارد و 153 هزار نفر مسافر ایرانی و 90 هزار نفر مسافر خارجی، خارج‌شده‌اند.

آمار تردد مسافر از مرزهای جاده‌های طی نیمه اول سال 97

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

همچنین در نیمه اول سال جاری درمجموع، 925 هــــزار تــــن کالاهــــاي نفتــــی و غیرنفتی از مرزهــــاي جاده‌های وارد و 3711 هزار تن از کشـور خارج‌شده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال 96، واردات 8 درصـد کـاهش و صـادرات 17 درصد افزایش داشته است.

ميزان جابه‌جاي كالاهاي نفتي و غیرنفتی در نیمه اول سال ٩٧ و 96

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

در مورد واردات كالا به كشور١٤درصد كالاي نفتي و ٨٦ درصد كالاي غیرنفتی و در مورد صادرات، ٢٤ درصد كالاي نفتي و ٧٦ درصد كالاي غیرنفتی بوده است.

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور
واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

سهم تردد کامیون‌های ایرانی و خارجی در جابـه‌جائی واردات (ایرانـی 47 درصد، خـارجی 53 درصد) و صـادرات (ایرانـی 66 درصد، خـارجی 34 درصد) است.

وضعيت متغيرهاي مربوط به واردات و صادرات كالا (به‌ ترتيب اولويت‌هاي اول سوم) از مرزهاي جاده‌های در ٦ ماهه

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

در نیمه اول سال 97، بیشترین کالاي وارداتی در مردادماه با 167 هزار تن و کمترین آن در شهریورماه سال 97، با 114 هـزار تـن بوده است و همچنین بیشترین صادرات کالا نیز در اردیبهشت‌ماه سال 97، با 727 هزار تن و کمترین آن در خردادماه با 567 هزار تن کالا از کشور خارج‌شده است.

آمار عمده صادرات كالا از مرزهای جاده‌های در نیمه اول سال ٩٧

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور

آمار عمده واردات كالا از مرزهای جاده‌های طي نیمه اول سال جاری

واردات 14 هزار تن مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال/ سیمان رتبه اول صادرات کشور
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar پربحث ترین r_sar
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar