۱۱:۲۲ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۹ - 08 April 2020
کد خبر: ۵۴۶۱۸
جامعه مهندسان مشاور در نامه‌ای به جهانگیری درخواست کرد:
جامعه مهندسان مشاور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار آن شدند که ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت از ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

جامعه مهندسان مشاور ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و پرداخت مطالبات و مشکلاتی که در سال 98 برای مهندسان مشاور ایجاد شده، تاکید کرد: در اواﺧﺮ ﺳﺎل 1398 ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا ( کویدو19) در جهان یک بیماری همه‌گیر جهانی شناخته شده و ﺟﻬﺎن را دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻧﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ 202کشور( تقریبا کل جهان) دچار این مشکل بوده و ایران جز 10 کشوریست که بیشترین آمار مبتلایان به ویروس ﮐﺮوﻧﺎ را دارد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ آﺛﺎر ﺳﻮ ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ و ﺷﯿﻮع این ﺑﯿﻤﺎری واﮔﯿﺮدار و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

در ادامه این نامه آمده است با توجه به این‌که ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور از ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽآن‌ها ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت از ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ. لذا ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺻﺮف ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯽﺷﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل، ﮐﺸﻮر در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه‌ای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ جامعه مهندسان مشاوراﺳﺖ:

1.پیش‌بینی بودجه برای پرداخت مطالبات مهندسان مشاور در دوره‌ای 4 ماهه متناسب با حداقل 70 درصد آخرین کارکرد مصوب پیش از بحران کرونا (ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ آن در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ) و اﻟﺰام ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮری ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

2.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای از ﻧﻮع اول ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎتﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺤﺮان، دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ و درکوتاه‌ترین زمان برای اعتبارات سال 99

3.ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی‌ﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ:

اﻟﻒ)ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ لیست بیمه پرسنل پروژه‌ها را متناسب با لیست بهمن ماه تا 4 ماه بپذیرد و همچنین تا عادی‌ شدن شرایط، وصول مطالبات خود را از مهندسان مشاور به حالت تعلیق درآورد.

ب)ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻌﻮق کنند.

ج)اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و معافیت 4 ماهه از بازپرداخت تهسیلات بانکی و اعطا تهسیلات بدون بهره یا کم‌بهره برای احیا توان فنی و اجرایی.

4. ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎوری ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺳﺘﺎدی در ﭘﺮوژهﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
0
0
شرکت هایی که با خریدن مدرک سایر مهندسان تاسیس شدند ، دیر یا زود از هم می پاشند. مدرک فروشی برای رتبه بندی شرکت های مشاوره و پیمانکاری اصلا قابل قبول نیست .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۱
0
0
به گفته او رتبه‌بندی، شغل و دارای درآمد ماهانه محسوب نمی‌شود و تنها در این میان از مدرک شخص برای ثبت شرکت و ثبت نام وی به عنوان عضو هیات‌مدیره استفاده می‌شود. همچنین پس از پایان مدت قرارداد 2 ساله، فرد می‌تواند مدرک خود را برای بار دیگر در اختیار شرکت‌های رتبه‌بندی قرار دهد. در مدت زمان در اختیار بودن مدرک دانشگاهی هم هیچ منع قانونی برای فرد در استخدام‌های دولتی ایجاد نخواهد شد، بلکه تنها تا زمان پایان مدت قرارداد نمی‌تواند ثبت شرکت داشته باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
0
0
سیستم ارجاع کار بین شرکت های مشاور ایجاد شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
0
0
چرا بیمه نظام مهندسی از نظر استانداری و سازمان برنامه و بودجه جزء سوابق مرتبط (مهندسی) محسوب نمیشود و نمیتوان از آن برای رتبه بندی شرکت استفاده نمود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
0
0
چرا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ، ملزم به پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خود نمیشوند ؟؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
r_sar دیگر اخبار گروه r_sar