دهان برخی را نمی توان بست!

یکی دو روز قبل مطلبی را در یکی از خبرگزاری های وابسته به نهادهای خاص خواندیم که از بعدی جالب و قابل بررسی بود. عنوان مطلب این خبرگزاری چنین است: «سفرهای استانی وزیر برای حفظ صندلی وزارت؟». ظاهر این عنوان پرسشی است و در آن حکمی وجود ندارد اما بلافاصله نویسنده آن مطلب نوشته است: «وزیر راه و شهرسازی رویکرد خود در استفاده ابزاری از شبکه‌های اجتماعی را به سفرهای استانی تغییر داده است. به نظر می‌ر سد شدت گرفتن این سفرها با معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم ارتباط تنگاتنگی دارد».

واقعا راست گفتند دهان برخی را نمی توان بست و هر کاری بکنی، هستند کسانی که حرف خودشان را بزنند. این اظهارات درباره وزیری است که اگر در کابینه نباشد قطعا از وزن این دولت کاسته خواهد شد و بعید است روحانی برای وزارت راه و شهرسازی، فردی بهتر از او را سراغ داشته باشد.

آخوندی از وزرای دارای نظریه در دولت است. خیلی از وزرا در واقع مدیران اجرایی صرف هستند اما آخوندی را باید از کسانی دانست که برای فعالیت در حوزه راه و شهرسازی دارای نظریه و تفکر و تجربه است و اقدامات بزرگی را هم به نتیجه رسانده است.

او در جذب سرمایه برای فعالیت هایش بیش از بودجه مصوب را در این وزراتخانه هزینه کرد. وی علیرغم مخالفت اصولی با طرح مسکن مهر، این پروژه ها را به مرحله انتهایی خود رساند و در حال بستن پرونده این طرح در سراسر کشور است.

وی در خرید هواپیما اقدامی بسیار بزرگ انجام داد و با پول دیگران بازسازی صنعت هواپیمایی کشور را کلید زد. در حوزه ریل وی رکورد ساخت ریل در سال را شکست. در کشتیرانی و افزایش ظرفیت بنادر معجزه کرد.

وضعیت راههای سراسر کشور را بهبود بخشید و خلاصه از آن وزرایی است که هویت و شناسامه دولت کنونی را تعیین می کنند. چنین وزیری برای تایید مجدد رئیس جمهوری نیاز به سفر استانی یا خارج کشوری ندارد و این رویه همیشگی او بوده است.

دکتر آخوندی برای اثبات توانایی خود نیاز معرکه گیری و کارهای نمایشی ندارد و مجلس کنونی هم به او اعتماد خواهد کرد. همین چند مدت قبل بود که در هنگام استیضاح، نمایندگان بیش از زمان رای اعتماد به او رای دادند.