برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری

در این مراسم محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران و عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز به کمپین «نما، هویت شهر ما» پیوستند.

برپایی کارگاه های تخصصی نما، تقدیر از سازندگان و طراحان منطقه 12، بازدید از نمایشگاه و اعطای گواهی حضور در کارگاه به شرکت کنندگان از دیگر بخش های این مراسم بود.

برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری

برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری

برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری

برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری

برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویریبرگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری


برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری


برگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویریبرگزاری کارگاه و نمایشگاه نما در منطقه 12 شهرداری تهران/ گزارش تصویری