مسکن و ساختمان

نگاهی به آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی (جدول)

منبع: اقتصاد ایران آنلاین

;

اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین ; ;
۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ (%۰) ۰ ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ ;
۴۰۵ ( بازار/ تومان) ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ;
۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ ;
۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ;
۲۰۶ صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ ;
۲۰۶ صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ;
۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ;
۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ;
۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ ;
۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ;
۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ (%۰) ۰ ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ ;
۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ;
پارس سال (نمایندگی/ تومان) ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ ;
پارس سال(بازار/ تومان) ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ;
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ ;
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ;
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ ;
تیبا (بازار/ تومان) ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ;
تندر ۹۰ مدل E2 (نمایندگی/ تومان) ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ;
تندر ۹۰ مدل E2 (بازار/ تومان) ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ;
پرادو ( نمایندگی/ تومان) ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ;
پرادو (بازار/ تومان) ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ;
کرولا (نمایندگی/ تومان) ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ ;
کرولا (بازار/ تومان) ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ;
یاریس هاچ‌بک ( نمایندگی/ تومان) ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ;
یاریس هاچ‌بک ( بازار/ تومان) ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ;
مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ ;
مزدا ۳ (بازار/ تومان) ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ;
پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ;
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (نمایندگی/تومان) ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ ;
مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی (بازار/تومان) ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ;
آزرا (نمایندگی/تومان) ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ ;
آزرا (بازار/تومان) ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ;
سوناتا (نمایندگی/تومان) ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ ;
سوناتا (بازار/تومان) ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ (%۰) ۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

;

;

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا