پایان شهریور اتمام مهلت رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌ها برای واگذاری اراضی دولتی به شرکت ملی بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تدوین مدل قراردادی ارائه زمین به توسعه‌گران از نظرات انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای فعال در این حوزه استفاده می‌کنیم، گفت: طبق مهلت رئیس‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تا پایان شهریورماه فرصت ارائه اراضی خود به شرکت ملی بازآفرینی شهری برای اجرای پروژه ملی نوسازی بافت فرسوده … ادامه خواندن پایان شهریور اتمام مهلت رئیس‌جمهوری به وزارتخانه‌ها برای واگذاری اراضی دولتی به شرکت ملی بازآفرینی شهری