دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد مابین ………………….. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………….. تلفن ………………….. به آدرس ………………….. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و ………………….. فرزند ………………….. به شماره شناسنامه ………………….. تلفن ………………….. به آدرس ………………….. که از این پس پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‎‌گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات برش و نصب سنگ‌ها در نما، کف طبقات، پله‌ها و دیوارهای داخلی ساختمان ………………….. طبقه به نشانی ………………….. دارای پروانه ساختمانی شماره …………………..

ماده ۳- مشخصات فنی

به طور کلی مشخصات فنی براساس نقشه‌ها و دستورکارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می‌باشد. کنترل و تأیید و تطابق کار اجرا شده با نقشه‌ها و دستور کارهای ابلاغی با مهندس ناظر و کارفرما می‌باشد.

ماده ۴- مدت قرارداد

مدت اجرای این قرارداد به مدت ………. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می‌باشد.

ماده ۵- تعهدات پیمانکار

۵-۱- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد، نسبت به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصاً انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.

۵-۳- در اجرای این قرارداد مواد مشروحه زیر به عهده پیمانکار است:

۵-۳-۱- عملیات برش و ایجاد پخ با انواع سنگ‌های برش

۵-۳-۲- اجرای سنگ مطابق طرح و نقشه‌های ارائه شده توسط کارفرما

۵-۳-۳- برش مناسب محل دریچه‌ها بازدید لوله‌ها، کلید، پریز، تابلوهای برق و سایر قسمت‌ها که بایستی برش زده شود.

۵-۳-۴- نصب نبشی‌ها گم در سنگ‌کاری

۵-۳-۵- مدور کردن لبه‌های سنگ و ایجاد ابزار مطابق دستورکار و نقشه‌های ابلاغی

۵-۳-۶- اجرای اسکوپ در نماهای سنگی به وسیله سیم و چسب سنگ

۵-۳-۷- بندکشی‌های مربوطه

۵-۳-۸- اجرای دوغاب و بتونه‌کاری‌های لازم

۵-۳-۹- دوبله‌کاری سنگ‌های پله

۵-۳-۱۰- ایجاد آب چکان دستی در سنگ‌ها

۵-۳-۱۱- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی

توضیح- آن قسمت از سنگ‌کاری که برش، پخ، ابزار و آب چکان‌های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد.

۵-۴- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه، تراز، شاقول، ریسمان، دستکش لاستیکی، ماله، کمچه، ملاقه، چکش لاستیکی، فرز و سنگ‌های برش لازم و … را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است.

۵-۵- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۵-۶- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.

۵-۷- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه، سیمان، پودرسنگ، ماسه بادی، انواع سنگ، آهن‌آلات لازم و … از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است.

۵-۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملاً تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید.

۵-۹- پیمانکار تأیید می‌نماید که کلیه اسناد، مدارک و نقشه‌های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد، هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداًَ بتواند درمورد آن استناد به جهل خود نماید.

۵-۱۰- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث ۱۲مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می‌باشد. چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند، جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه‌دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و …. می‌باشد.

۵-۱۱- کارفرما مخیر می‌باشد که حجم قرارداد را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.

۵-۱۲- تهیه و پرداخت هزینه‌های بیمه، ایاب و ذهاب، مسکن و غذای افراد پیمانکار، به عهده وی می‌باشد.

۵-۱۳- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرما و ناظر حق خواهند داشت طی نامه‌ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید.

۵-۱۴- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف کارفرما مخیر خواهد بود رأساً خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید.

۵-۱۵- مسئولیت کشف هرگونه فساد، فحشا، کلاهبرداری، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۱۶- پرداخت‌هایی مانند عیدی، انعام، پاداش و … به کارگران خود به عهده پیمانکار می‌باشد.

۵-۱۷- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد. در صورت نیاز به اضافه‌کاری با کسب مجوز از کارفرما، مجاز خواهد بود.

۵-۱۸- کارفرما در هیچ یک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هرگونه عوارض ناشی از درخواست‌های حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است.

۵-۱۹- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تأکید می‌گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصاً نیروهای افغانی را ندارد.

۵-۲۰- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما یا مهندس ناظر نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید.

۵-۲۱- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر مرحله از کار نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید.

۵-۲۲- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و ایشان موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

۵-۲۳- پیمانکار موظف است براساس رنگ سنگ‌ها آنها را در کارگاه صورت نماید.

۵-۲۴- ضخامت‌بندها، باید کاملاً مساوی و در یک راستا قرار بگیرد.

۵-۲۵- سنگ پله باید در حدود ۱% به سمت جلو شیب داشته باشد.

۵-۲۶- در مواقعی که دمای محیط کار یا درجه حرارت هر یک از مواد و مصالح مصرفی از ۵ درجه سانتی‌گراد کمتر باشد انجام بنایی با سنگ ممنوع است.

۵-۲۷- حداقل ضخامت سنگ نما بایستی ۲۰ میلی‌متر باشد.

۵-۲۸- ملات عملیات سنگی از نوع ملات ماسه سیمان ۱:۵ بایستی باشد.

۵-۲۹- مقدار آب ملات نباید آنقدر زیاد باشد که با نصب سنگ، ملات روان از اطراف درزهای سنگ بیرون بزند.

۵-۳۰- ملات باید تمامی فضای خالی بین سنگ‌ها را پر کند. ملات سخت شده اطراف کار، نباید مورد استفاده مجدد قرار گیرد. در صورتی که قطعه سنگی جا به جا شود، باید ملات اطراف سنگ‌های فرش شده و سنگ جابه‌جا شده، کاملاً پاک و ملات قبلی جمع آوری گردد. هر سنگ باید قبل از نصب کاملاً تمیز شده و در صورت لزوم در آب خیسانده شود. ترکیب و ترتیب قرار دادن سنگ‌ها و جزئیات نصب آنها و طریقه قفل و بست نمودن آن، باید مطابق نقشه‌ها و دستورات دستگاه نظارت باشد.

۵-۳۱- سطح نمای سنگ در حین فرش نباید به ملات آغشته شود، در مورد سنگ‌های پلاک که سطح زیرین آنها صیقلی است، می‌توان برای چسبندگی بیشتر ملات با سنگ، به وسیله فرز، شیارهای در پشت سنگ ایجاد نمود. ضخامت بندها باید کاملاً مساوی بوده و هیچ گاه از ۵ میلی متر کمتر و از ۲۰ میلی‌متر بیشتر نباشد.

ماده ۶- تعهدات کارفرما

۶-۱- آب و برق مورد نیاز پیمانکار، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می‌باشد.

۶-۲- ابزار و مصالح زیر توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود:

استانبولی، نردبان، داربست، طناب، سطل، شیلنگ آب، بشکه، تخته زیرپایی، کابل برای روشنایی، آهن آلات موردنیاز، انواع سنگ‌ها، ماسه شسته، سیمان، ماسه بادی، خاک سنگ، آهن آلات اسکوپ و چسب سنگ.

۶-۳- کلیه رقوم‌های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می‌شود.

۶-۴- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

۶-۵- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذاخوری برای کارگران مهیا نماید.

۶-۶- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید.

۶-۷- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید.

تبصره (۱)- پیمانکار می‌تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید.

ماده ۷- مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع ماده یک براساس ردیف‌های زیر تعیین می‌گردد:

۷-۱- نصب سنگ‌های نما چه در بیرون و چه داخل ساختمان از قرار هر مترمربع ……………………… ریال.

۷-۲- نصب سنگ‌های کف براساس طرح و نقشه‌های ابلاغ هر مترمربع ………………… ریال.

۷-۳- نصب سنگ‌های پله از قرار هر مترمربع کف و پیشانی پله …………………….. ریال.

۷-۴- مدور کردن و ایجاد ابزار در سنگ (موضوع بند ۴-۳-۵) از قرار هر مترطول ……………………. ریال.

۷-۵- دوبله‌کاری سنگ‌های پله (موضوع بند ۴-۳-۹) از قرار هر مترطول ………………………. ریال.

۷-۶- ایجاد آب‌چکان دستی (موضوع بند ۴-۳-۱۰) از قرار هر مترطول …………………… ریال.

۷-۷- سایر ردیف‌های ماده ۴ در قیمت‌های قرارداد منظور شده است.

تبصره (۲)- به قیمت‌های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچ‌گونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره (۳)- هیچ‌گونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد، زاویه داشتن و سایر صعوبت‌هایی که اجرای کار را مشکل تر می‌کند، قابل پرداخت نیست.

تبصره (۴)- قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می‌باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد.

تبصره (۵)- پیمانکار نمی‌تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت‌های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید.

ماده ۸- کسورات قانونی

از این قرارداد ۵% بیمه و ۵% مالیات کسر خواهد شد.

ماده ۹- نحوه پرداخت

پرداخت‌های موقت براساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات متعلقه و ۱۰% حسن انجام کار پرداخت می‌گردد. ۱۰% حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تأیید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

 ماده ۱۰- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود

۱۰-۱- با توافق طرفین

۱۰-۲- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد مؤثر باشد.

۱۰-۳- موارد فورس ماژور مانند، زلزله، سیل، آتش سوزی، آتشفشان، انقلاب، جنگ و غیره.

ماده ۱۱- حل اختلاف

هرگاه در اجرای قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد. ………………… به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجراست.

ماده ۱۲- فسخ

۱۲-۱- در صورتی که پیمانکار بیش از برنامه زمان بندی تأخیر داشته باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.

۱۲-۲- عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد حق فسخ را برای کارفرما خواهد داشت.

۱۲-۳- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می‌تواند فسخ گردد.

ماده ۱۳- جریمه

در صورت تأخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تأخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تأخیر غیرمجاز معادل ………………….. ریال جریمه خواهد شد. تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن تأخیر با مهندس ناظر و کارفرما است.

ماده ۱۴- دوره تضمین‌ها

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ……….. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نواقصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد، کارفرما موارد با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر ۵ روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نواقص کند و آن را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می‌شود رفع نماید.

تبصره (۶)- هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نواقص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی می‌داند رفع و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید.

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ ………….. تنظیم گردیده است.

 

امضاء پیمانکار                                                           امضاء کارفرما

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا