دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد طراحی سازه ساختمان

این قرارداد در تاریخ ………………. بین خانم/آقای / شرکت فرزند ………………. دارای کد ملی/ شماره ثبت

صادره از ………………. به عنوان مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست پلاک(های) ثبتی.

قطعه ………………. واقع در محدوده شهرداری منطقه که در این قرارداد مالک نامیده می‌شود

از یک طرف و دفتر مهندسی طراحی / شخص حقوقی طراحی کار مهندسی طراحی در رشته به شماره

دارای پروانه اشتغال به ………………. معتبر تا تاریخ ……………….

به نمایندگی خانم با سمت مسئول دفتر مهندسی / مدیر شخص حقوقی عضو حقیقی سازمان

آقای مهندس نظام مهندسی ساختمان استان تهران سازمان استان به شماره

که در این قرارداد طراح نامیده می‌شود با شرایط زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱ – موضوع قرارداد

عبارت است از انجام خدمات مهندسی طراحی سازه ساختمان مورد نظر مالک در پلاکهای ثبتی مندرج در این قرارداد بر اساس دستور نقشه شماره …………………. مورخ …………………… صادره از منطقه ……………………….

شهرداری تهران در چارچوب شرح خدمات پیوست، بشرح مذکور در پیوست فوق ضمناً در صورتیکه ساختمان به علت ویژگی‌های خاص و یا درخواست مالک به خدمات بیش از کارهای مندرج در شرح خدمات پیوست نیاز داشته باشد شرح این خدمات اضافی به قرارداد افزوده و حق الزحمه انجام این خدمات اضافی با توافق طرفین تعیین خواهد شد. بشرح خدمات ذیل:

شرح خدمات محاسبات و تهیه نقشه‌های اجرائی سازه

مرحله اول مطالعات اولیه و انتخاب سیستم باربر ساختمان

۱-  تبادل نظر با مالک برای آگاهی از خواسته‌ها و کاربری مورد نظر وی برای فضاها

۲- مطالعه دستور نقشه صادره شهرداری و بررسی نقشه‌های معماری مصوب و سایر اسناد و مدارک مؤثر طراحى.

۳- بازدید از محل ملک و بررسی حدود زمین و فاصله ساختمان‌های مجاور با خطوط پیرامونی طرح

۴- اخذ نتایج مستند گزارش مکانیک خاک

۵- مطالعه تقریبی وضعیت ژئوتکنیکی پی، وضع کلی ساختمان‌های مجاور و موقعیت تقریبی شبکه‌ها و قنوات عبوری زیر ساختمان وجود شبکه فاضلاب در محل، تا جائیکه با رؤیت ظاهری قابل تشخیص باشد و در صورت لزوم دستور العمل مطالعات تکمیلی توسط مشاور ژئوتکنیک

۶- کسب اطلاع از مالک و مهندس طراح تأسیسات در مورد سیستم تأسیسات مورد نظر وی و سیستم دفع فاضلاب در محل

۷- پیشنهاد سیستم‌های سازه‌ای و نوع مصالح آن به مالک با لحاظ نمودن عوامل زیر:

۱-۷ – مقایسه تقریبی هزینه اجرای سیستمهای متعارف

۲-۷- سرعت اجرای ساختمان مورد نظر مالک

۳-۷- بررسی حدود ابعاد اعضای سازهای با توجه به محدودیت معماری

۴-۷- ارتفاع طول و عرض ساختمان و پیشبینی درزهای ساختمانی و حدود متناسب دهانه تعداد ارتفاع طبقات

۵-۷- امکانات اجرایی در محل نظیر مصالح قابل تهیه وجود کارگر ماهر وسایل اجرا راه‌های دسترسی برای حمل مواد و قطعات

۶-۷- حدود تقریبی بارهای ثقلی و جانبی

۷-۷- سایر فاکتورهای متعارف مؤثر بر انتخاب سیستم

تبصره ۱ – مهندس ساختمان خدمات را هماهنگ با طراح معماری و عند الزوم با مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقی انجام خواهد داد.

تبصره ۲ – مالک با تأییدیه سیستم انتخاب شده توسط مهندس محاسب موافقت خود را با لحاظ کردن اثرات اقتصادی اجرای سازه اعلام می‌نماید.

مرحله دوم محاسبه طراحی و ارائه نقشه‌های اجرایی و مدارک فنی

تحلیل و طراحی

۱-۱- انتخاب آئین‌نامه‌های معتبر بارگذاری و طراحی قرارداد طراحی سازه

۲-۱- انتخاب سیستم سازه‌ای مناسب بار ثقلی

١-٣- طراحی اولیه فرم هندسی سازه منطبق بر ابعاد و محورهای نقشه معماری

۴-۱- تعیین اولیه طول ارتفاع و رقوم عناصر سازه براساس فرم هندسی سازه

۵-۱- تحلیل سازه برای بارهای وارد بر ساختمان

۶-۱- طراحی مقاطع اعضای باربر سازه

۷-۱- طراحی اتصالات و وصله‌ها

۸-۱- انتخاب نوع شالوده بر اساس فاکتورهای مکانیک خاک

۹-۱- تحلیل سازه پی

۱۰-۱- طراحی سازه پی و مقاطع آن.

۱۱-۱- طراحی عناصر دیگر نظیر دیوارهای خارجی دیوارهای داخلی و عناصر پرکننده.

تهیه مدارک فنی

مدارک فنی زیر به عنوان مدارک الزامی توسط مهندس ساختمان به نحوی تهیه می‌شوند که با استانداردهای ،ترسیمی مقررات الزامی و مهندسی ساختمان تطبیق کند و گویا، قابل استفاده و قابل اجرا باشد.

۱-۲- دفترچه محاسبات امضا شده ساختمان قابل ارایه به مراجع ذیصلاح

۲-۲- اطلاعات نرم افزاری محاسبات

۳-۲- نقشه‌های امضا شده همراه با مشخصات فنی مصالح

۴-۲- فهرست‌های بازبینی چک‌لیست‌های الزامی برای طراحی با امضای مهندس ساختمان.

تبصره مهم هر نوع خدمات لازم خارج از شرح خدمات فوق الذکر مستلزم پرداخت هزینه خدمات اضافی طراحی از سوی مالک خواهد بود.

ماده ۲ – مدت قرارداد

۱-۲- مدت قرارداد برای خدمات طراحی سازه ………………………….

از تاریخ تحویل مدارک مورد نیاز از ناحیه مالک به طراح به شرح مندرج در بند ۴-۱ این قرارداد و پرداخت پیش پرداخت حق الزحمه شروع می‌شود.

۲-۲- مدت بررسی طرح در مراجع ذیصلاح شهرداری سازمان استان و سایر مراجع قانونی جــزء مدت قرارداد محسوب نمی‌شود.

ماده ۳ – تعهدات طراح

طراح انجام خدمات و وظایف ذیل را با امانت و دقت و با در نظر گرفتن اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول پذیرفته شده مهندسی به عهده می‌گیرد.

۱-۳- انجام کامل خدمات مندرج در شرح خدمات پیوست

۲-۳- تهیه کامل مدارک فنی و نقشه‌ها و جزئیات اجرایی سازه مورد نیاز برای اجرای کار و انجام مراحل اداری صدور پروانه ساختمان از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه به تعداد نسخ کافی و امضاء و مهر هم آنها.

۳-۳- ارائه کامل مدارک فنی و نقشه‌های لازم و جزئیات اجرایی سازه و دفترچه اطلاعات ساختمان و سایر مدارک ضروری برای انجام مراحل بازبینی و کنترل و امضاء و مهر مدارک مورد نیاز

۴-۳- حسب مورد حضور در شهرداری منطقه مربوطه و سازمان استان برای ارائه توضیحات یا امضای مدارک و اسنادی که بر طبق ضوابط و مقررات برای قبول مسئولیت طراحی سازه لازم است.

۵-۳- طراح مکلف است نواقص طرح را که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود، تا مرحله تصویب بر طرف کند.

۶-۳- مسئولیت اجرایی بودن نقشه‌ها به عهده طراح است و چنانچه در حین اجرای کار مشکلاتی در رابطه با اجرای طرح پیش آید طراح موظف است نسبت به اصلاح نقشه‌ها اقدام و راهنماییهای لازم را به عمل آورد.

۷-۳- طراح مکلف است در طول مدت اجرای ساختمان در صورت اعلام نیاز از سوی مالک نسبت به رفع نواقص طراحی و یا توضیح ابهامات طرح به مجری ساختمان اقدام نماید و با هزینه خود در صورت معذوریت ادامه کار طراح واجد صلاحیت دیگری را به اینمنظور به مالک معرفی کند.

ماده ۴ – تعهدات مالک

۱-۴- مالک مکلف است موارد ذیل را تهیه و در اختیار طراح قرار دهد:

۱-۱-۴- خواسته کامل خود از طرح در رشته عمران در چارچوب مقررات و ضوابط به صورت مکتوب

۲-۱-۴- حدود دقیق ثبتی ملک که باید به نحو مستند احراز گردد.

۲-۴- مالک مکلف است اطلاعات دقیق و کامل از نوع بهره‌برداری مورد نظر خود از فضاهای ساختمان را در چارچوب ضوابط جاری و نیز امکانات مالی خود، برای مطالعات طراحی به طور مکتوب در اختیار طراح قرار دهد.

۳-۴- مالک مکلف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمان‌ها و املاک مجاور را تا جایی که قانوناً در اختیار مالک است برای طراح فراهم آورد.

۴-۴- مالک مکلف است در صورت نیاز طراح به انجام آزمایش‌هایی که دانستن نتایج آنها از ضروریات طراحی باشد این آزمایش‌ها را به هزینه خود انجام دهد.

ماده ۵ – سایر شرایط

۱-۵- در صورتی که پروانه ساختمان به منظور توسعه بنا درخواست شود، مالک مکلف است اطلاعات مورد نیاز طراح را در مورد وضعیت بنا(های) موجود در اختیار وی قرار دهد.

 ۲-۵- چنانچه مالک قصد توسعه بنا پس از خاتمه ساختمان موضوع قرارداد در یک زمان را داشته باشد، باید نوع توسعه مورد نظر و خصوصیات هندسی ساختمانی و کاربری آن را در مرحله اول به صورت مکتوب در اختیار طراح قرار دهد.

ماده ۶ – حق الزحمه طراح و نحوه پرداخت آن

حق الزحمه طراحی بر مبنای تعرفه خدمات مهندسی براساس شرح خدمات ،پیوست موضوع ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بشرح زیر تعیین می‌شود ضمناً حق الزحمه مربوط به خدمات اضافی اشاره شده در ماده ۱ این قرارداد، بر اساس توافق طرفین تعیین و به طور جداگانه در بند (۶-۱) لحاظ می‌شود.

۱-۶- حق الزحمه طراحی سازه برای هر متر مربع ناخالص زیربنا مبلغ که پنجاه درصد قبل از شروع طراحی و بقیه پس از تصویب کلیه مدارک طراحی توسط مراجع ذیصلاح در قبال اخذ رسید کتبی توسط مالک پرداخت می‌شود.

۲-۶- ملاک محاسبه مبلغ حق الزحمه و تسویه حساب ،قطعی زیربنای ناخالص مندرج در پروانه ساختمانی مصوب شهرداری خواهد بود.

۳-۶- چنانچه در خلال انجام ،طراحی مالک از ادامه کار منصرف شود باید کل حق الزحمه را بپردازد و مدارک را تحویل بگیرد و نسبت به حق الزحمه پرداختی ادعایی نخواهد داشت و در صورتی که طراح از ادامه کار منصرف یا معذور ،شود باید حق الزحمه دریافتی را در قبال تحویل کار انجام شده تا زمان انصراف به مالک مسترد نماید.

۴-۶- خدمات موضوع بند ۳-۷ جزء وظایف طراح بوده و از بابت آن حق‌الزحمه‌ای محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

۵-۶- طراح مکلف است در طراحی فاز ۲، هماهنگی‌های لازم جهت انطباق طرح‌های معماری سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با یکدیگر را به عمل آورد.

۶-۶- چنانچه در خلال طراحی در تصمیمات اولیه مالک یا طراحیهای سایر رشته‌ها تغییراتی صورت پذیرد که موجب دوباره کاری یا افزایش فاحش مقدار کار طراحی شود حق الزحمه آن با توافق طرفین و با لحاظ نمودن عرف رایج جداگانه بطور کتبی تعیین و پرداخت خواهد شده و در اینصورت مدت قرارداد نیز به طور متناسب افزایش خواهد یافت چنانچه طرفین نتوانند در خصوص حق الزحمه اضافی توافق نمایند نظر سازمان استان ملاک عمل خواهد بود.

۷-۶- چنانچه رعایت بند (۵-۲) موجب افزایش حجم کار طراح شود، حق‌الزحمه در قالب همین قرارداد محاسبه و منظور خواهد شد و توسط مالک پرداخت می‌شود.

۸-۶- چنانچه طراح در انجام وظایف خود بیش از ۲۰ روز به طور غیر موجه تأخیر کند به ازای هر روز اضافه مبلغ  ……………………………….. ریال از حق الزحمه وی کسر خواهد شد.

ماده ۷ – فسخ تعلیق خاتمه قرارداد

۱-۷- هر یک از طرفین میتوانند با اطلاع کتبی قبلی بیش از ۷ روز انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و برابر ماده ۶ عمل نمایند.

۲-۷- این قرارداد با توافق کتبی مالک و طراح قابل تعلیق است.

۳-۷- طرح دعوی یا اعلام انصراف از ادامه قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین مانع ادامه انجام تعهدات طرفین قرارداد در دوره اختلاف نمی‌شود مگر آنکه همزمان با اقامه دعوی قرارداد نیز با رعایت ترتیبات مندرج در این قرارداد فسخ شود.

۴-۷- چنانچه هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود در هر یک از مراحل قصور ،ورزد طرف غیر مقصر، مجاز به مطالبه حق الزحمه استحقاقی در مورد (طراح یا مطالبه استرداد حق الزحمه پرداختی در مورد) مالک خواهد بود تشخیص قصور هر یک از طرفین با سازمان استان خواهد بود.

ماده ۸ – حل اختلاف و داوری

۱-۸- طرفین می‌توانند اختلافاتی که در مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین دایر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می‌نماید از طریق داوری حل و فصل نمایند برای این منظور داور مرضی الطرفین یا هیأت داوری (که تعداد اعضای آن فرد خواهد بود) از سوی سازمان استان تعیین خواهد شد و طرفین با تعیین مهلت برای وی که از بیست روز تجاوز نخواهد کرد درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌نمایند.

۲-۸- رأی داور یا هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد می‌باشد.

۳-۸- چنانچه داور در مهلت مقرر رأی خود را اعلام ننمایند، طرف مدعی می‌تواند برای حل و فصل دعوی به محاکم صالحه مراجعه نمایند.

ماده ۹ – نشانی

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

مالک

وکیل مالک (در صورت وجود)

طراح 

تلفن

چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد باید در اسرع وقت کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر اینصورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا مستقیماً تسلیم شود، ابلاغ شده تلقی می‌شود.

ماده ۱۰ – اسناد قرارداد

اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می‌شود عبارت است از:

الف – شرح خدمات پیوست (عنداللزوم شرح خدمات اضافی)؛ ب – دستور نقشه صادره از شهرداری؛

اطلاعات مکتوبی که طرفین به موجب این قرارداد به یکدیگر تسلیم نمایند.

این قرارداد در ۱۰ ماده و پیوست شامل اسناد قرارداد در تاریخ ……………….. در چهار نسخه به امضای طرفین رسید و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد یک نسخه از قرارداد در اختیار مالک یا وکیل (مالک و یک نسخه در اختیار طراح می‌باشد نسخه سوم توسط طراح به منطقه شهرداری و نسخه چهارم توسط طراح به سازمان استان تحویل خواهد شد. توضیح کلیه صفحات قرارداد باید به امضای طرفین رسیده باشد.

 

مالک یا وکیل:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

تاریخ:

 

طراح:

نام دفتر مهندسی / شخص حقوقی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء و مهر:

تاریخ:

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا