دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد طراحی معماری ساختمان – مرحله (فاز)های ۱ و ۲

این قرارداد در تاریخ ……….. بین خانم/آقای شرکت ……….. فرزند ……….. دارای کد ملی شماره ……….. صادره از …………… به عنوان مالک یا وکیل مالک به استناد وکالتنامه پیوست) پلاک(های) قطعه واقع در ……….. محدوده شهرداری منطقه که در این قرارداد) (مالک) نامیده می‌شود از یک طرف و دفتر مهندسی طراحی شخص حقوقی طراحی ……….. دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی طراحی در رشته ……….. به نمایندگی خانم/ آقای مهندس ……….. به شماره ……….. معتبر تا تاریخ ……….. با سمت مسئول دفتر مهندسی / مدیر شخص ……….. حقوقی عضو حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سازمان) (استان به شماره که در این قرارداد طراح» نامیده می‌شود با شرایط زیر منعقد می‌گردد:

ماده ۱ – موضوع قرار داد

عبارت است از انجام خدمات مهندس طراحی معماری فاز ۱ و فاز ۲ اجرائی) ساختمان مورد نظر مالک در پلاک‌های ثبتی مندرج در این قرارداد بر اساس دستور نقشه شماره ……….. مورخ ……….. صادره از منطقه ……….. شهرداری تهران در چارچوب شرح خدمات پیوست ……….. شامل دو مرحله بشرح مذکور در پیوست فوق

تبصره در صورتی که ساختمان به علت ویژگی‌های خاص و یا درخواست مالک به خدمات بیش از کارهای مندرج در شرح خدمات پیوست نیاز داشته باشد شرح این خدمات اضافی به قرارداد افزوده و حق الزحمه انجام این خدمات اضافی با توافق طرفین تعیین خواهد شد. بشرح خدمات ذیل:

شرح خدمات طراحی معماری و تهیه نقشه‌ها و مدارک معماری

مرحله (فاز)‌های ۱ و ۲

مرحله اول مطالعات اولیه

۱- مطالعه دستور نقشه صادره از شهرداری

۲- تبادل نظر با مالک برای آگاهی از خواسته‌ها و کاربری مورد نظر وی برای فضاها و تأسیسات تجهیزات و ادوات مورد نظر برای نصب در ساختمان

۳- بازدید از محل ملک و کسب اطلاعات از وضعیت و موقعیت زمین از لحاظ محدوده، همسایگی، معابر، شیب‌ها، منظر عوارض طبیعی مشهود و مستحدثات و تأسیسات موجود در زمین و سایر عوامل مؤثر در طراحی معماری

۴-بررسی وضعیت محوطه از نظر ضوابط و مقررات مصوب شهرسازی و سایر ضوابط معماری لازم الاجرا ناظر بر احداث ساختمان.

۵- تهیه گزارش کتبی از موارد ۱ و ۲ فوق و ارائه آن به مالک و اخذ نظر کتبی مالک درباره آن

۶- تعیین خصوصیات کمی طراحی تعداد ساختمان‌ها ،تعداد و ترکیب واحدها و کاربری هر واحد به تفکیک هر ساختمان سطوح تقریبی خصوصیات کمی واحدها و فضاهای داخلی آنها

۷- تعیین خصوصیات کلی فیزیکی طرح نوع مصالح ساختمان سازه تأسیسات مکانیکی و برقی – تهیه نقشه فاز ۱ حاوی اصلیترین بخشهای ساختمان شامل جانمایی ساختمان در زمین ورودیها دسترسی‌ها حدود پیش آمدگیهای ساختمان همسایگی ،ساختمان جانمایی و تعداد و ابعاد پارکینگها راه‌های فرار و تخلیه، فضاهای باز ارتفاعات، همه طبقات، ارتفاعات آزاد و کلیه مشخصات و بخشهائی که در مورد آنها ضوابط شهرسازی و معماری وجود (دارد و ارائه آن به مالک و اخذ موافقت کتبی مالک درباره گزینه انتخابی وی و مهر و امضای نقشه‌ها و مدارک فنی ضمیمه آنها.

۸- مشاوره اقتصادی به مالک در مورد حدود هزینه هر یک از طرحهای قابل انتخاب

۹- مذاکره مقدماتی با مقامات شهرداری یا سایر مراجع مربوط درباره صدور پروانه ساختمان

تبصره ۱ طراح معماری خدمات فوق را هماهنگ با مهندسان سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی انجام خواهد داد.

تبصره ۲ مالک با تأیید سیستم انتخاب شده توسط طراح معماری ساختمان موافقت خود را با اثرات اقتصادی طرح انتخابی اعلام می‌نماید

مرحله دوم طراحی معماری تفضیلی و تهیه نقشه‌های اجرائی و مدارک معماری

۱ – تعیین و تنظیم روابط عملکردی از طریق راه‌حل‌های ترسیمی

۱-۱- تعیین روابط بهینه عملکرد داخلی فضاها افقی و عمودی با ارائه نقشه‌های مقدماتی

۲-۱- مکان یابی موقعیت استقرار ساختمان یا ساختمان‌ها و توجیه آن با ارائه نقشه‌های مقدماتی

۲- تهیه نقشه‌ها و مدارک لازم برای دریافت پروانه ساختمان به شرح زیر بصورتی که وضعیت اجرای کلیه قسمتها و جزئیات اصلی طرح مشخص گردد و با طرح مصوب مرحله (فاز) ۱ و طرح سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی سازگار باشد.

۱-۲- نقشه محوطه و موقعیت طرح در محوطه، با مقیاس حداقل (۱/۲۰۰)، شامل اطلاعات ذیل:

 • حدود ثبتی محوطه با اراضی هم جوار
 • دسترسی‌های ارتباطی با معابر اطراف
 • طرح‌ها، ضوابط مقررات شهری مرتبط با محوطه اصلاحی معابر حدود استقرار ساختمان، … (براساس دستور تهیه نقشه شهرداری جهت‌های عمده شیب زمین) نمایش متناسب با اهمیت شیب به ترتیب از طریق رسم خطوط تراز برش محوطه در جهات اصلی و … رقومهای ارتفاعی
 • موقعیت استقرار ساختمان‌ها و وضعیت فضاهای باز
 • وضعیت دسترسی‌های ساختمان با عناصر محوطه و معابر اطراف
 • اندازه‌گذاری کامل ابعاد و فواصل ساختمان و محوطه و عناصر اصلی محوطه بر حسب متر طول

۲-۲- نقشه محوطه با مقیاس حداقل (۱/۱۰۰)، شامل اطلاعات ذیل:

– موقعیت استقرار ساختمان‌ها، خیابان‌ها، توقفگاه، خودروها و مسیرهای عبور و مرور عابرین

 • خطوط اصلی طرح معماری، خطوط تراز موجود و پیشنهادی و رقوم ارتفاعی کف تمام شده
 • خیابان‌ها و پیاده‌روها
 • طرح اجرائی فضای سبز
 • جزئیات طرح محوطه شامل دیوارهای حائل روسازی …. در صورت درخواست مالک و (توافق – مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

٢-٣- نقشه طبقات به تفکیک هر طبقه با مقیاس حداقل (۱/۵۰) شامل اطلاعات ذیل: محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول

 • طرح معماری طبقه مورد نظر در مجموعه ساختمانی با تعیین ارتفاع برش افقی
 • ابعاد عمده ساختمان و طبقه مورد نظر رقومهای نماینده ارتفاع سطح
 • مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح، همراه با نمایش وسایل مختلفی که می‌باید در محل‌های خاص نصب شوند وسائل خدمات بهداشتی وسائل تأسیساتی
 • نحوه انطباق با طرح و نقشه‌های سازه (ستون‌ها، بادبندها، درزهای انبساط … )، انواع مصالح مصرفی ملاحظات مربوط به طرح‌های تأسیساتی برقی و مکانیکی
 • اندازه‌گیری کامل داخل طبقه و جزئیات اجرائی
 • پله‌ها، ابعاد، جهت، تعداد، پاخورها …
 • ابعاد درب‌ها عمده ساختمان و طبقه مورد نظر رقومهای نماینده ارتفاع سطح
 • مساحت و کاربری فضاهای مختلف طرح همراه با نمایش وسایل مختلفی که می‌باید در محل‌های خاص نصب شوند وسائل (خدمات بهداشتی ……. وسائل تأسیساتی).
 • نحوه انطباق با طرح و نقشه‌های سازه ستون‌ها، بادبندها، درزهای انبساط، ….) انواع مصالح مصرفی ملاحظات مربوط به طرحهای تأسیساتی برقی و مکانیکی
 • اندازه‌گیری کامل داخل طبقه و جزئیات اجرایی پله‌ها، ابعاد، جهت، تعداد، پاخورها، ابعاد درب‌ها، پنجره‌ها و مرجوعات دسته‌بندی درها و پنجره
 • مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی
 • نقشه معکوس موارد ضروری مربوط به سقف و طبقه بالا خطوط نماینده جهت دید مقاطع.

۴-۲- نقشه بام، با مقیاس حداقل (۱/۵۰) شامل اطلاعات ذیل محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول

 • رقومهای نماینده ارتفاع سطح و یا سطوح (بامها)، ارتفاع دست اندازها.
 • اندازه‌گذاری کامل نقشه بام و جزئیات اجرائی خطوط شیب‌بندی جهت و میزان شیب
 • ملاحظات سازه درز انبساط ….. و تأسیسات مکانیکی هواکش‌ها دودکش‌ها منبع انبساط ….. و تأسیسات برقی آنتنها مدارهای تغذیه ….
 • محل آبروها.
 • مصالح مصرفی و پوشش نهایی بام.
 • مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

۲-۵- نقشه مقاطع طولی و عرضی با مقیاس حداقل (۱/۵۰) شامل اطلاعات ذیل – محورهای اصلی و فرعی ساختمانی و فواصل آنها بر حسب متر طول

 • ملاحظات مربوط به طرح‌های تأسیسات برقی و مکانیکی
 • اندازه‌گذاری کامل نقشه مقطع و جزئیات اجرایی
 • رقوم ارتفاعی پله‌ها و پاگردها
 • مرجوعات مربوط به جزئیات اجرایی

۶-۲- نقشه کلیه نماها با مقیاس حداقل (۱/۵۰)، شامل اطلاعات ذیل:

 • محورهای اصلی و فرعی ساختمان و فواصل آنها بر حسب متر طول ابعاد مرتبط با نمای محوطه
 • رقوم ارتفاعی سطوح کلیه طبقات و بام(ها). اندازه‌گذاری کامل نقشه نما و جزئیات اجرائی
 • نحوه انطباق با طرح و نقشه‌های سازه (ستون‌ها، بادبندها، درزهای انبساط ….. )، انواع مصالح مصرفی، ملاحظات مربوط به طرح‌های تأسیسات برقی و مکانیکی
 • ابعاد درب‌ها پنجره‌ها و مرجوعات دسته‌بندی درها و پنجره – مرجوعات مربوط به جزئیات اجرائی

۷-۲- نقشه‌های مربوط به جزئیات اجرایی فضاها و جزئیات ساختمانی و جداول نازک کاری، مقیاس حسب مورد (۱/۲۵ الی ۱/۱)

 • نقشه‌ها و مقاطع و نماهای داخلی فضاهای بهداشتی، آشپزخانه‌ها شامل اطلاعات مربوط به محل و مشخصات استقرار وسایل و نوع و نحوه بکارگیری مصالح ساختمانی (نازک کاری) و سایر
 • جزئیات ساختمانی ذیربط (عایق کاری) و …
 • کلیات و جزئیات مربوط به سقف‌های کاذب.
 • جزئیات و جداول دسته‌بندی انواع درها و پنجره‌های بکار رفته در طر
 • جداول نازک کاری شامل اطلاعات مربوط به دیوارها، سقف، سقف‌های کاذب، انواع کف‌سازی، ازاره، قرنیز و …

تبصره: کلیه موارد فنی منعکس در نقشه‌های مزبور حسب مورد می‌باید منطبق بر مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی باشد.

نقشه‌ها و مدارک فنی معماری بنحوی تهیه می‌شوند که با استانداردهای ترسیمی و معیارهای مهندسی و معماری تطبیق کرده و واضح و قابل استفاده و قابل اجرا باشد.

تحویل اطلاعات نرم افزاری طرح معماری فاز ۱ و ۲ به مالک در صورت درخواست مالک؛

ماده ۲ – مدت قرارداد:

۱-۲- مدت قرارداد برای انجام خدمات طراحی معماری مرحله اول به حروف است

که از تاریخ تحویل مدارک مورد نیاز این مرحله به شرح مندرج در بند ۴-۱ این قرارداد از ناحیه مالک به طراح و پرداخت پیش پرداخت حق الزحمه این مرحله

۲-۲- مدت قرارداد برای خدمات طراحی معماری مرحله دوم به حروف است که از زمان تأیید گزارش انجام مرحله اول طراحی از طرف مالک و پرداخت پیش پرداخت حق الزحمه این مرحله شروع می‌‌شود.

۳-۲- مدت بررسی طرح در مراجع ذیصلاح شهرداری سازمان استان و سایر مراجع قانونی جزء مدت قرارداد محسوب نمی‌شود.

ماده ۳ – تعهدات طراح

طراح انجام خدمات و وظایف ذیل را با امانت و دقت و با در نظر گرفتن اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول پذیرفته شده معماری و مهندسی به عهده می‌گیرد.

۱-۳- انجام کامل خدمات مندرج در شرح خدمات پیوست

۲-۳- تهیه کامل مدارک فنی و نقشه‌ها و جزئیات اجرایی معماری مورد نیاز برای اجرای کار و برای انجام مراحل اداری صدور پروانه ساختمان از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه آنها. ساختمان به تعداد نسخ کافی و امضاء و مهر همه

۳-۳- ارائه کامل مدارک فنی و نقشه‌های لازم و جزئیات اجرایی معماری و دفترچه اطلاعات ساختمان و سایر مدارک ضروری برای انجام مراحل بازبینی و کنترل و امضاء و مهر مدارک مورد نیاز

۴-۳- حسب مورد، حضور در شهرداری منطقه مربوطه و سازمان استان برای ارائه توضیحات یا امضای مدارک و اسنادی که بر طبق ضوابط و مقررات برای قبول مسئولیت طراحی معماری لازم است. مکلف است نواقص طرح را که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می‌شود تا مرحله

۵-۳- طراح تصویب برطرف کند

۶-۳- مسئولیت اجرایی بودن نقشه‌ها به عهده طراح است و چنانچه در حین اجرای کار، مشکلاتی در رابطه با اجرای طرح پیش،اید طراح موظف است نسبت به اصلاح نقشه‌ها اقدام و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورد

۷-۳- طراح مطلع است که پس از تصویب نقشه‌های فاز ۱ معماری، نقشه‌های فاز ۲ (نقشه‌های اجرائی) که به وسیله وی تهیه می‌شود نبایستی هیچگونه مغایرتی با نقشه فاز ۱ مصوب داشته باشد، بنابراین در طراحی معماری فاز ۱ پیش‌بینی‌های لازم برای فاز ۲ طراحی را خواهد نمود و مسئولیت هرگونه دوباره کاری و تطویل زمان ناشی از عدم انطباق طرح فاز ۲ با فاز ۱ را به عهده خواهد گرفت.

۸-۳- طراح مکلف است در طول مدت اجرای ساختمان در صورت اعلام نیاز از سوی مالک نسبت به رفع نواقص طراحی و یا توضیح ابهامات طرح به مجری ساختمان اقدام نماید و در صورت معذوریت ادامه کار به هزینه خود طراح واجد صلاحیت دیگری را به این منظور به مالک معرفی کند.

۹-۳- طراح مکلف است کلیه مدارک تهیه شده را راساً امضا نماید و واگذاردن امضای نقشه طراحی شده به شخص دیگر مجاز نیست.

ماده ۴ – تعهدات مالک

۱-۴- مالک مکلف است موارد ذیل را تهیه و در اختیار طراح قرار دهد و تکالیف زیر را به انجام رساند

۱-۱-۴- خواسته کامل خود از طرح در رشته رشته‌های چهارگانه معماری سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی در چارچوب مقررات و ضوابط، به صورت مکتوب.

۲-۱-۴- حدود دقیق ثبتی ملک که باید به نحو مستند احراز گردد.

۲-۴- مالک مکلف است اطلاعات دقیق و کامل از نوع بهره برداری مورد نظر خود از فضاهای ساختمان را در چارچوب ضوابط جاری و نیز امکانات مالی خود، برای مطالعات طراحی به طور مکتوب در اختیار طراح قرار دهد.

۳-۴- مالک مکلف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمان‌ها و املاک مجاور را تا جایی که قانوناً در اختیار مالک است برای طراح فراهم می‌آورد.

۴-۴- مالک مکلف است در صورت نیاز طراح به انجام آزمایش‌هایی که دانستن نتایج آنها از ضروریات طراحی باشد، این آزمایش‌ها را به هزینه خود انجام دهد.

ماده ۵ – سایر شرایط

۱-۵- در صورتی که پروانه ساختمان به منظور توسعه بنا درخواست شود مالک مکلف است اطلاعات موردنیاز طراح را در مورد وضعیت بناهای موجود در اختیار وی قرار دهد.

۲-۵- چنانچه مالک قصد توسعه بنا پس از خاتمه ساختمان موضوع قرارداد در یک زمان را داشته باشد، باید نوع توسعه مورد نظر و خصوصیات هندسی ساختمانی و کاربری آن را در مرحله اول به صورت مکتوب در اختیار طراح قرار دهد.

ماده ۶ – حق الزحمه طراح و نحوه پرداخت آن

حق‌الزحمه طراحی بر مبنای تعرفه خدمات مهندسی بر اساس شرح خدمات پیوست موضوع ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بشرح زیر تعیین می‌شود ضمناً حق الزحمه مربوط به خدمات اضافی اشاره شده در تبصره ماده ۱ و بند ۵-۲ این قرارداد در صورت وجود براساس توافق طرفین به تعیین و به طور جداگانه در بند ۶-۱ لحاظ می‌شود.

۱-۶- حق الزحمه مراحل اول و دوم طراحی برای هر مترمربع ناخالص زیربنا

 • (۱) در مرحله اول از قرار هر متر مربع …………. ریال ……………………………………. به حروف
 • (۲) مرحله دوم از قرار هر متر مربع …………. ریال ……………………………………. به حروف

که پنجاه درصد هر مرحله قبل از شروع طراحی آن مرحله و بقیه آن پس از تصویب کلیه مدارک طراحی همان مرحله توسط مراجع ذیصلاح در قبال اخذ رسید کتبی توسط مالک به طراح پرداخت می‌شود.

۲-۶- چنانچه در خلال انجام هر یک از مراحل طراحی مالک از ادامه کار منصرف شود باید کل حق الزحمه همان مرحله را بپردازد و مدارک را تحویل بگیرد و نسبت به حق الزحمه پرداختی ان مرحله ادعایی نخواهد داشت و در صورتی که طراحی از ادامه کار منصرف یا معذور شود باید حق الزحمه دریافتی همان مرحله را در قبال تحویل کار انجام شده تا زمان انصراف به مالک مسترد نماید.

۳-۶- خدمات موضوع بند ۳-۸ جزء وظایف طراح بوده و از بابت آن حق‌الزحمه‌ای محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

۴-۶- طراح مکلف است در طراحی فاز ۲ معماری هماهنگی‌های لازم جهت انطباق طرح‌های معماری، سازه تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی با یکدیگر را به عمل آورد.

۵-۶- چنانچه دوباره در خلال طراحی در تصمیمات اولیه مالک یا طراحی‌های سایر رشته‌ها تغییراتی صورت پذیرد که موجب دوباره کاری یا افزایش فاحش مقدار کار طراحی شود، حق الزحمه آن با توافق طرفین و با لحاظ نمودن عرف رایج جداگانه بطور کتبی تعیین و پرداخت خواهد شد و در این صورت مدت قرارداد نیز به طور متناسب افزایش خواهد یافت. چنانچه طرفین نتوانند در خصوص حق الزحمه اضافی توافق نمایند، نظر سازمان ملاک عمل خواهد بود

۶-۶- چنانچه رعایت بند ۵-۲ موجب افزایش حجم کار طراح شود، حق الزحمه در قالب همین قرارداد محاسبه و منظور خواهد شد و توسط مالک پرداخت می‌شود.

۷-۶- چنانچه طراح در انجام وظایف خود بیش از ۲۰ روز به طور غیر موجه تأخیر کند به ازای هر ریال از حق الزحمه وی کسر خواهد شد.

ماده ۷ – فسخ تعلیق خاتمه قرارداد

۱-۷- هر یک از طرفین می‌توانند با اطلاع کتبی قبلی بیش از ۷ روز انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و برابر ماده ۶ عمل نمایند.

۲-۷- این قرارداد با توافق کتبی مالک و طراح قابل تعلیق است.

۳-۷- طرح دعوی یا اعلام انصراف از ادامه قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین مانع ادامه انجام تعهدات طرفین قرارداد در دوره اختلاف نمی‌شود مگر آنکه همزمان با اقامه دعوی قرارداد نیز با رعایت ترتیبات مندرج در این قرارداد فسخ شود

۴-۷- چنانچه هر یک از طرفین در انجام تعهدات خود در هر یک از مراحل قصور ورزد، طرف غیر مقصر، مجاز به مطالبه حق الزحمه استحقاقی (در مورد طراح) یا مطالبه استرداد حق الزحمه پرداختی (در مورد مالک) خواهد بود تشخیص قصور هر یک از طرفین با سازمان استان خواهد بود.

ماده ۸ – حل اختلاف و داوری

۱-۸- طرفین می‌توانند اختلافاتی که در مورد تفسیر مفاد این قرارداد یا در اثر ادعای هر یک از طرفین دایر بر قصور طرف دیگر در انجام تعهدات خود بروز می‌نماید از طریق داوری حل و فصل نمایند برای این منظور داور مرضی الطرفین یا هیأت داوری  که تعداد اعضای آن فرد خواهد بود از سوی سازمان استان تعیین خواهد شد و طرفین با تعیین مهلت برای وی که از بیست روز تجاوز نخواهد کرد درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌نمایند.

۲-۸- رأی داور یا هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و در محاکم صالحه قابل استناد می‌باشد.

۳-۸- چنانچه داور در مهلت مقرر رأی خود را اعلام ننمایند، طرف مدعی می‌تواند برای حل و فصل دعوی به محاکم صالحه مراجعه نماید

ماده ۹ – نشانی

نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:

مالک …………………… وکیل مالک در صورت (وجود) …………………… تلفن  ……………………

طراح …………………… تلفن ……………………

چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد باید در اسرع وقت کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد، در غیر اینصورت اسناد یا مکاتباتی که از طریق پست سفارشی یا اظهارنامه به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا مستقیماً تسلیم شود ابلاغ شده تلقی می‌شود.

ماده ۱۰ – اسناد قرارداد

اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می‌شود عبارت است از:

الف – شرح خدمات عند اللزوم شرح خدمات اضافی پیوست

ب – دستور نقشه صادره از شهرداری

پ – اطلاعات مکتوبی که طرفین به موجب این قرارداد به یکدیگر تسلیم نمایند.

این قرارداد در ۱۰ ماده و پیوست شامل اسناد قرارداد در تاریخ ………………… در چهار نسخه به امضای طرفین رسید و هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشد. یک نسخه از قرارداد در اختیار مالک یا وکیل (مالک) و یک نسخه در اختیار طراح می‌باشد نسخه سوم توسط طراح به منطقه شهرداری و نسخه چهارم توسط طراح به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تحویل خواهد شد.

کلیه صفحات قرارداد باید به امضای طرفین رسیده باشد.

 

مالک مالکان یا وکیل (آنها)

نام و نام خانوادگی

امضاء:

تاریخ:

 

طراح

نام دفتر مهندسی شخص حقوقی

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر:

تاریخ:

 

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا