دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد کانال کشی کولر

ماده ۱- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای /خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… شماره تماس ………………… آدرس ………………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و ………………… به نمایندگی آقای /خانم ………………… به شماره ملی ………………… نام پدر ………………… شماره تماس ………………… آدرس ………………… که ازین پس «پیمانکار» نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده ۲- موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال‌های هوا، نصب دریچه‌ها، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوطه به ساخت و نصب کانال و داربست طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی به شرح ذیل:

 • ساخت ونصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰
 • ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰
 • ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ (۱ میلی‌متر).
 • ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ……………
 • ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………
 • ساخت و نصب چهارچوب
 • نصب دریچه هوا با دمپر
 • عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه
 • عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک
 • ساخت و نصب دودکش

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

۳-۱- قرارداد حاضر

۳-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

۳-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد …………… ریال پیش بینی می‌گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

براساس: نرخ نامه ذیل:

 • ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰ ………………… ریال.
 • ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰ ………………… ریال.
 • ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ (۱میلی‌متر) ………………… ریال.
 • ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ………………… هر کیلوگرم ………………… ریال.
 • ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………………… هر کیلوگرم ………………… ریال.
 • ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………………… ریال.
 • نصب دریچه هوا ………………… ریال.
 • عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه مترمربع ………………… ریال.
 • عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک مترمربع ………………… ریال.
 • دستمزد استادکار و شاگرد هر روز ………………… ریال.
 • دستمزد ساخت و نصب دودکش ………………… ریال.

تبصره یک- به قیمت‌های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۵- نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه‌اندازی دستگاه‌ها با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۶- مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ………… روز / ماه شمسی از تاریخ ………… لغایت ………… می‌باشد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار

۷-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۷-۲- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار رأساً در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۷-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ …………… ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید. چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد.

۷-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد.

۷-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید.

۷-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۷-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هرشکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

۷-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است.

۷-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

۷-۱۰- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تأیید را به کار گمارد.

۷-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

۷-۱۲- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمناً رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است.

۷-۱۳- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

۷-۱۴- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم به عهده پیمانکار می‌باشد.

۷-۱۵- کلیه کنده کاری‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد (داخل ساختمان).

ماده ۸- تعهدات کارفرما

۸-۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار

۸-۲- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۹- موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۹-۳- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۹-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید.

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود.

۹-۷- نقص هریک از مواد قرارداد و عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت.

تبصره- در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

ماده ۱۰- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده ۱۱- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۳- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده ۱۴- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱۵- محل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۶- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای …… نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

امضاء طرف اول                                                             امضاء طرف دوم

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا