دانشنامه ساخت و ساز

نمونه قرارداد گچ کاری

ماده ۱- طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………. فی مابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. تلفن ……………. به آدرس ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و آقای ……………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ……………. صادره از ……………. تلفن ……………. به آدرس ……………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجراء می‌باشد.

ماده ۲– موضوع قرارداد 

اجرای کلیه عملیات گچ و خاک و سفیدکاری و اجرای ابزار زنی طبق دیتیل و نقشه‌های ارائه شده به پیمانکار.

ماده ۳- اسناد و مدارک قرارداد

۳-۱- قرارداد حاضر

۳-۲- نقشه و مشخصات فنی و عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد.

۳-۳- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴– مبلغ قرارداد 

مبلغ کل قرارداد حدودا …………………… ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود مطابق نرخنامه پیوست.

تبصره – به قیمت‌های این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۵– نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد.

تبصره یک- ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۶– مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ……………… روز/ماه شمسی از تاریخ ………….. لغایت ………….. می‌باشد.

ماده ۷– مشخصات فنی

۷-۱- سطح زیر اندودکاری باید از گرد و خاک و ملاتهای اضافی کاملا تمیز گردد.

۷-۲- چنانچه سطح زیر اندود دارای درز باشد باید داخل درزها تمیز شده و برای اتصال به اندود سطح مناسبی به وجود آورد.

۷-۳- هنگام اندودکاری باید سطح زیر کاملا با آب مرطوب گردیده و فاصله روی آن اندود شود.

۷-۴- چنانچه زیراندود دیوار یا سقف عایقکاری شده باشد باید یک لایه تور سیمی قبلا زیر اندود (روی سطح عایق‌کاری شده) نصب شود.

۷-۵- اندودکاری باید حداقل دارای ۲ قشر یکی آستر و دیگری رویه باشد.

۷-۶- سطح آستر به منظور اتصال بهتر به رویه، باید قبل از گرفتن نهایی با کشیدن خطوطی خراش داده شود.

۷-۷- هنگام اجرای اندود قشر رویه، قشر آستر باید کاملا گرفته باشد و سطح آن با آب مرطوب گردد. سطح رویه باید کاملا صاف و بدون موج باشد به طوری که ناهمواری آن هنگام اندازه‌گیری با شمشه ۳ متری از ۲ میلی‌متر بیشتر نباشد.

۷-۸- حداقل ضخامت و قشر فوق بدون درنظر گرفتن اندود اضافی داخل درزها باید ۲ میلی‌متر باشد.

۷-۹- از یخ زدن اندود قبل از آنکه کاملا گرفته باشد و نیز خشک شدن سریع آن باید جلوگیری نمود.

۷-۱۰- اندود باید کاملا به سطح زیرین بچسبد محل‌های ترک خورده قسمت‌هایی از اندود کاری که خالی بودن پشت آنها با ضربه زدن مشخص شود، مورد قبول نبوده و باید برداشته و به نحو رضایت بخشی ترمیم گردد.

۷-۱۱- سطح اندود شده باید در تمام مدت ساختمان در برابر صدمات احتمالی محافظت شود تعمیر قسمت‌های زخمی شده و همچنین قسمت‌های شوره زده، پوسته شده، متورم شده، آلوک‌دار، لکه‌دار، سست (پودر شده) و رنگ‌زدگی باید به نحوی انجام گردد که قسمت تعمیر شده با قسمت‌های اطراف کاملا همرنگ و دارای فصل مشترک مسطح باشد.

۷-۱۲- سطح نما باید فاقد موج، ناهمواری، ترک، لک و جدا شدگی باشد. در مورد رویه‌های صیقلی که نور را منعکس کرده و ناهمواری را با شدت بیشتر آشکار می‌سازد اجرا باید با دقت بیشتری توام باشد.

۷-۱۲-۱-اندودهای ضخیم نباید در یک دست اجرا شوند، در غیر این صورت در اندود ترک ایجاد خواهد شد همچنین برای جلوگیری از ایجاد ترک لازم است، قبل از اجراء قشر رویه از سفت شدن قشر آستر اطمینان حاصل شود.

۷-۱۳- پیمانکار موظف است قبل از زیرسازی و سفید کاری رابیتس نسبت به کنترل موارد زیر اقدام نماید:

۷-۱۳-۱- اطمینان از جوشکاری اتصال آویزهای فلزی قائم

۷-۱۳-۲- اطمینان از پروفیل‌های اصلی افقی و پروفیلهای متصل به سقف

۷-۱۳-۳- اتصال رابیتس که به وسیله سیم به مفتول‌های ۲ لایه سیمی بسته شده.

۷-۱۴- برای آسترکشی پیمانکار موظف است شرایط زیر را مهیا نماید:

۷-۱۴-۱- قبل از آسترکشی می‌بایستی لایه آجری از گرد و خاک و مواد چسبنده‌ای که در هنگام دیوار‌چینی یا زدن سقف به وجود آمده کاملا به وسیله جارو و تیشه از سطح دیوار و یا سقف پاکسازی گردد.

۷-۱۴-۲- سطح دیوار و یا سقف با پاشیدن آب به صورت پودر نمناک گردد تا در هنگام کشیدن، آسترگچ و خاک و به سطح دیوار و آجر چسبیده و اندود گچ و خاک بین کرم‌بندی‌ها با شمشه‌کشی به صورت یکدست و صاف در‌آید تا در هنگام کشیدن گچ کشته رعایت اصول آسترکشی و رویه دقیقا اجرا شود.

۷-۱۵- رابیتس را باید در فواصل معینی به وسیله مفتول مناسب به اسکلت و یا کلاف‌بندی ساختمان متصل کرد، به قسمتی که هیچ گونه برجستگی یا فرورفتگی در سطوح تمام شده دیده نشود. فاصله پروفیل‌های اصلی از یکدیگر چنانچه رابیتس نمره ۲ استفاده می‌شود، باید حداکثر برابر ۳۵ سانتی‌متر و در استفاده از رابیتس نمره ۳ این فاصله حداکثر برابر ۵۰ سانتی‌متر باشد. برای بستن پروفیل‌های فرعی از مفتول ۲ لایه سیمی به قطر حداقل ۷/۰ میلی‌متر استفاده نمود. تعداد آویزهای قائم این نوع پوشش در هر متر مربع حداقل ۳ عدد باشد.

ماده ۸– تعهدات کارفرما

۸-۱- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات.

۸-۲- تامین آب و برق مورد نیاز کار.

۸-۳- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت می‌باشد.

۸-۴- چنانچه تأخیری به واسطه کار کارفرما باشد، پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۹– موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

۹-۳- تاخیر در شروع به کار بیش از ………………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

۹-۴- تاخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

ماده ۱۰– تعهدات پیمانکار

۱۰-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.

۱۰-۲- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

۱۰-۳- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجرا عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

۱۰-۴- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت.

۱۰-۵- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز کار یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد.

۱۰-۶- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند. ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری است.

۱۰-۷- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید.

ماده ۱۱– دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می‌باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده، مبلغ ده درصد حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می‌گردد.

ماده ۱۲– 

این قرارداد در ۱۲ ماده و چهار تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

 

امضاء کارفرما                                                                   امضاء پیمانکار

 

نرخنامه

 • اجرای گچ و خاک روی دیوار و سقف (صاف یا قوس‌دار) از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • اجرای سفید کاری روی دیوار یا سقف (صاف یا قوس‌دار) از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • اجرای گچ و خاک و سفید کاری سقف سرویس‌ها از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • اجرای گچ و خاک و سفیدکاری سقف و بدنه راه پله‌ها از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • اجرای سفید کاری روی پوتر با گچ گیپتون از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • پر کردن چشمه رابیتس در سقف از قرار هر مترمربع ………………… ریال.
 • اجرای ابزار چفت روی کاشی‌ها از قرار هر متر طول ………………… ریال.
 • اجرای نور مخفی از قرار هر متر طول ………………… ریال.
 • اجرای قوس طبقات هر طبقه ………………… ریال.
 • اجرای ابزار طبق دیتیل ارائه شده هر عدد ………………… ریال.
 • جای پرده‌ای از قرار هر متر طول ………………… ریال.

 

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا